Offentlig gjeldsordning

To mennesker i et møte - offentlig gjeldsordning - Advokat Vidar Sinding AS

Det er kun privatpersoner som kan søke om offentlig gjeldsordning. Personer som er selvstendig næringsdrivende kan i utgangspunktet ikke oppnå gjeldsordning, men det finnes noen unntak. Se om du oppfyller lovens krav

Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven (lov 1992-07-17 nr. 99) gir den som har alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få en såkalt ”gjeldsordning”. Faller du inn under ordningen, er tanken at du skal få kontroll over din egen økonomi ved at det offentlige hjelper deg med å forhandle fram en gjeldsavtale med alle kreditorene (frivillig gjeldsordning). Mislykkes dere med å oppnå en slik frivillig gjeldsordning, vil gjeldssaken kunne bringes inn for tingretten og som kan vedta en tvungen gjeldsordning. Hovedvilkåret for å få istand en ordning er at du er varig ute av stand til å betale gjelden din. Hvis en gjeldsordning blir innvilget varer ordningen vanligvis i 5 år.

Betal så mye du kan

Enkelt sagt kan man si at gjeldsordning (frivillig så vel som tvungen) innebærer at skyldneren skal betale så mye han eller hun kan av gjelden sin i en angitt periode, vanligvis 5 år. Etter det vil skyldneren som hovedregel være gjeldfri. Og dette gjelder selv om skyldneren ikke kan betale noe til kreditorene i gjeldsordningsperioden.

Du kan få hjelp til å komme deg ut av dine gjeldsproblemer nesten uansett hva disse måtte skyldes. Det er ikke noe minimumskrav til inntekter eller gjeld. Loven gjelder som hovedregel for alle typer gjeld, også skattegjeld og annen gjeld til det offentlige. Du kan beholde penger til nødvendig underhold og en nøktern bolig. For næringsdrivende gjelder dog spesielle regler.

Gjeldsforhandlingene er gratis. Du har krav på all nødvendig hjelp fra det offentlige for å komme frem til en gjeldsordning.

Mer informasjon om offentlig gjeldsordning finner du på følgende nettsteder:

www.politi.no/tjenester/gjeldsordning/

www.regjeringen.no/no/tema/forbruker/gjeldsordning/id670299/

www.sismo.no/no/pub/tema/gjeldsordning (Statens innkrevingssentral)

Få svarene

Gjeldsproblemer?

Kalkulator og pengesedlerDet går ikke lang tid fra et gjeldsproblem oppstår til man stiller seg spørsmål av typen:
Hva er jeg forpliktet til å betale? Er inkassosalæret lovlig? Kan gjelden være foreldet? Hva innebærer å være kausjonist? Kan jeg hindre eller få utsatt tvangssalget? Har jeg krav på hjelp fra det offentlige? Og hvordan forhandler jeg med kreditorene?

Vi hjelper deg med å få orden på økonomien og velge de rette løsningene.

Få svarene

Del denne siden

Share