Opp gjennom tidene har Norge vært rammet av mange naturkatastrofer som har forvoldt omfattende skader på både folk og eiendom. Det har dreid seg om skred, storm, flom og oversvømmelse. Også andre naturulykker har forekommet, f.eks. jordskjelv, men hittil bare med begrenset skadeomfang. For å avhjelpe virkningene av naturskadene, har det utviklet seg egne forsikringsordninger og en lovregulering av disse ordningene.

Hva er naturskade?

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

I Norge har vi et 2-delt system for erstatning ved naturskader – en privat ordning og en offentlig ordning.

Privat naturskadeerstatning

Alle bygninger og løsøre som er forsikret mot brannskader er også automatisk forsikret mot naturskade. Utsettes slike bygninger eller løsøre for naturskade, dekkes skaden av det forsikringsselskap som står ansvarlig for brannforsikringen. Denne ordningen administreres av Norsk Naturskadepool. Alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer i poolen.

Offentlig naturskadeerstatning

Ikke all eiendom og ting er mulig å forsikre mot naturskader og skader på slike verdier faller utenfor den private ordningen.

Gjennom naturskadeloven reguleres det offentliges tilbud om erstatning for naturskader det ikke er mulig å forsikre seg mot gjennom en vanlig forsikringsordning. Utsettes slike verdier for naturskade, kan du ha rett til erstatning etter naturskadeloven. Denne ordningen administreres av Norsk naturskadefond.

Ordningen gjelder for hele den private sektoren og er ikke en spesiell ordning for landbruket. I tillegg til å yte erstatning har den offentlige naturskadeordningen også som formål å få fremme sikringstiltak mot naturskader og tilskudd til dette.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vårt advokatfirma har god kunnskap om de ulike naturskadeordningene, hvilke rettigheter og plikter som gjelder og hva den enkelte har krav på av erstatning. Har du blitt utsatt for naturskade, kontakt oss umiddelbart.

Del denne siden

Share