Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som skal sørge for at de som ikke har god nok økonomi selv til å betale for juridisk hjelp likevel kan få rettshjelp. Denne typen rettshjelp kan  gis av både  privatpraktiserende advokater eller offentlige advokater.

Offentlig støtteordning

Du kan i visse tilfeller få advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Lov om fri rettshjelp [rettshjelploven] er en ordning som skal hjelpe personer som ikke er i en økonomisk situasjon hvor de selv kan finansiere rettshjelp. Ordningen fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang.

Vilkår for fri rettshjelp

Det er flere vilkår som må oppfylles for å få dekket rettshjelp. I noen sakstyper er det en inntektsgrense og en formuesgrense. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt og formue. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100.000 kroner, skal du heller ikke betale egenandel.

(Kilde: domstol.no og statsforvalteren.no)

Bestemt type saker

Forutsetningen for å få advokatbistand gjennom fri rettshjelp er at det er behov for slik bistand. Saken må være av en bestemt type  som for eksempel trygd/pensjon, personskadeerstatning, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, oppsigelse i husleie forhold, skifteoppgjør etter skilsmisse osv. Søknad om fri rettshjelp sender vi til fylkesmannen og domstolene.

Les mer:

Statsforvalteren

Del denne artikkelen

Share